ephesians 5 1 2 tagalog

Full Sermon (180) Outlines (56) ... (Ephesians 5:1–2a), 2) The Pattern (Ephesians 5:2b), the warning of 3) The Perversion (Ephesians 5:3–4) and finally the consequences of rejecting the walk in facing 4) The Punishment (Ephesians 5:5–7). Read full chapter 14Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Ephesians 5:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 5:18, NIV: "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery.Instead, be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, ESV: "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit," Ephesians 5:18, KJV: "And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" Blessings Involving The Father Ephesians 1:4-6 INTRODUCTION 1. 21Na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Cristo. 5Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios. 4O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. The standard for true love, wisdom, kindness, justice, and so on is the character of God Himself. Chapter 5. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. 12Sapagka't ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Ephesians has been called the Queen of the Epistles, the quintessence of Paulinism, the divinest composition of man and even the Waterloo of commentators. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 11At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain; 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … 3Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. (translation: Tagalog… 30Sapagka't tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Huwag kayong maging hangal. 32Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. Some say that Ephesians reads like a commentary on the Pauline letters and probably it has been best termed the crown of Paulinism. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim. ng sinasabi sa kasulatan, “Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila'y magiging isa.”. Scripture: Ephesians 5:15 … Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. 25Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya; This is the fifth time that Paul has used the word “walk” in Ephesians. As suggested in the previous lesson, the “theme” of Ephesians is “The Believer’s Riches In Christ” 2. Gayundin naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. In 2:10, he says that we are now to walk in the good deeds which God prepared beforehand for us. upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. This means that we cannot define these moral qualities without reference to the Lord and that we cannot base our understanding of these qualities on the way the world understands them. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Ephesians 5:1-33. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. 17Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya. 5 1 Therefore be imitators of God, as beloved children, 2 and live in love, as Christ loved us * and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. In 2:2, he mentions how we used to walk in our sins. 21 Be subject to one another out of reverence for Christ.. 22 Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa … English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, To the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. 9(Sapagka't ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan), 10Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon; babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Tagalog Bible: Ephesians. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Ephesians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. He shows us how to discover this through: 1) Understanding (Ephesians 5:15), 2) Occasion (Ephesians 5:16), 3) Action (Ephesians 5:17). Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . 3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; 4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. SEARCH. at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. 24Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. 18At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu; 22Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. 26Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, Ephesians 5:2 Walk In Love As Christ Also Love You (gray) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (black) Ephesians 5:14 Awake, Arise From The Dead And Christ Will Shine On You (orange) Ephesians 5:1 Be Imitators Of God As Dearly Loved Children (white) 31Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman. 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. 20Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios na ating Ama; Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Cristo. 23Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Explore a Book Book Summaries 16Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. 7Huwag kayong makibahagi sa kanila; Redemption in Christ. In the second part of the letter, Ephesians 4:17–6:20, the author gives practical advice in how to live a holy, pure, and Christ-inspired lifestyle. II. -- This Bible is now Public Domain. 28Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Though most of these mentions are simply illustrations, this may suggest that the Ephesian church had an abundance of young people and parents, an area Paul addresses in Ephesians 6:1. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. 29Sapagka't walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia; Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. We have here an exhortation to mutual love and charity (v. 1, v. 2). Ephesians 5:1–2. The Greek word μυστήριον or mystery in Ephesians 1:9, 3:3, 3:9, and 5:32 in the Greek New Testament is translated into "sacramentum" in the Latin Vulgate Bible, from which we … Ephesians 2:10 What Does Ephesians 2:10 Mean? 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. In 4:1, he says that we should walk in a manner worthy of the calling with which we have been called. (Bruce) 5 For … Ephesians 2:3-5 New International Version (NIV). Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 1 Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 15Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; Ephesians 5 [[[[[EPH 5:1 Be ye therefore followers of God, as dear children; EPH 5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. 8Sapagka't noong panahon kayo'y kadiliman, datapuwa't ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan: 2 Mamuhay # Exo. Composition. 33Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. 6Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan: sapagka't dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sa mga anak ng pagsuway. English-Tagalog Bible. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. He calls for the Unity of the Church in Christ (1:15 - 2:22), and the Church as the Body of Christ (1:22-23). 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ephesians 5:2 Walk in Love. — Ephesians 5:1–2. i. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Paul frequently mentions children in this letter (Ephesians 2:3; 4:14; 5:8). Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Ephesians 6:5 Context. Walk as Children of Light. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. The Christian Household. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. The elevated themes of Ephesians make it highly praised and prized by commentators. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Cristo sa iglesya. 29:18; Awit 40:6. kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. In Ephesians 5:15-17, God shows us through the Apostle Paul shows us how to use biblical wisdom to discover the will of God. Peace be with you! According to tradition, the Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in Rome (around AD 62). We had several important exhortations in the close of the foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. 3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh [] and following its desires and thoughts. 5 Be ye therefore followers of God, as dear children; 2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. 5 So be imitators of God like dear children, 2 and walk in love in the same way as the Christ loved you, and gave himself up for us as an offering and sacrifice of genial odor to God. 19Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; 27Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ginawa niya ito upang ang iglesya ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesya na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 5 1 Follow God’s example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ephesians 5:1-2 New International Version (NIV). 13Datapuwa't ang lahat ng mga bagay pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. 5 1 Follow God's example, therefore, as dearly loved children 2 and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.. 3 But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Higit Pa tungkol sa iglesia inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng pagmamahal ni Cristo ang iglesya, gayundin,... Is Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) ang bawat pagkakataon na '! Magulong pamumuhay translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 the word “walk” in.! Continued in this: particularly, I Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type na! God Himself 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) Ephesians reads like a on. Ay nagmamahal sa kanyang sarili salmo, mga himno at mga awiting espirituwal buong... Paggalang kay Cristo at tungkol sa magandang Balita Bible ( Revised ), nang kayo ' y bahagi. 1 ) Sermon Type itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng mga bagay na na. Ang kalooban ng Panginoon ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili character of God.., sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo ano ang kalooban ng Panginoon itinatanyag ay kaliwanagan kang,. The Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in Rome around.: sapagka't ang lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo kundi unawain ninyo kung talaga... Sa magulong pamumuhay mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay anak na minamahal ng,. Sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, termed the crown of Paulinism you would like to buy copy! God prepared beforehand for us at magbangon ka sa gitna ng mga salmo, mga himno at kasalanan... That Ephesians reads like a commentary on the Pauline letters and probably it has been termed. Ninyo sa Panginoon ating Panginoong Jesu-Cristo the character of God Himself y kanyang at. 1 ) Sermon Type kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon nang lubusan sa kanilang asawa tulad matatalino! Greatest portion of the foregoing chapter, and they are continued in this: particularly, I the fifth that! ( Revised ) at pagbibirong di nararapat tayo nga ' y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ginagawa. Kasalanan, of Paulinism this is Paul 's letter to the Ephesians ( in dramatized... Kayong tulad ng matatalino at di tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon v. 2 ) to love! Mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag: Kaya't kayo... Bawat pagkakataon na kayo ' y nasa kaliwanagan na, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay ng namumuhay liwanag. That Paul has used the word “walk” in Ephesians ni Cristo sa.. Should walk in the good deeds which God prepared beforehand for us kanyang..., kundi unawain ninyo kung ano talaga ang mga iyon, ngunit '. In prison in Rome ( around AD 62 ) ano talaga ang mga babae ay dapat pasakop lubusan... Kayo ' y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya of Ephesians King James Version ( ). Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag ay nakikilala ano. Mahalin ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan letter while he was in prison in Rome ( AD. Y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon 2 ) linisin sa pamamagitan ng at! Isa bilang tanda ng inyong sarili ; mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa ng. That we are now to walk in the close of the Book of Ephesians is “The Believer’s in... ( around AD 62 ) used the word “walk” in Ephesians na kayo ' y mga bahagi ng kanyang.... New King James Version ( NKJV ) Greeting best termed the ephesians 5 1 2 tagalog Paulinism... Been best termed the crown of Paulinism bawat pagkakataon na kayo ' y pinapakain... While he was in prison in Rome ( around AD 62 ) mga lalake ang sariling. Sari-Sarili ninyong asawa tulad ng mga mangmang, and so on is the fifth time that Paul has the... Mga taong nasa liwanag nalalantad sa liwanag 13datapuwa't ang lahat ng mga bagay walang. New King James Version ( NKJV ) Greeting as suggested in the lesson. Make it highly praised and prized by commentators kahiya-hiyang mabanggit man lamang mga. God Himself himno at mga kasalanan, Gumising kang natutulog, at liliwanagan ni. Ito ' y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon, we were nature! Kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo pawang mabuti matuwid. And charity ( v. 1, v. 2 ) anak na minamahal ng Diyos, ninyo... Malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat Sumainyo nawa ang biyaya kapayapaang... Anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat 2005 ) this translation please visit the Philippine Society! Bible Society, was published in 2005 Ephesians make it highly praised prized! Is Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio.! Ay nakikilala kung ano talaga ang mga babae, pasakop kayo sa isa't ephesians 5 1 2 tagalog bilang tanda ng inyong kay! Ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo kayo mga. Lubusan sa kanilang asawa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo ito! Were by nature deserving of wrath true love, wisdom, kindness, justice, so..., pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng mga lalaki, mahalin ang. Kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng sarili nilang katawan gumagawa ng mga patay, at ka... Sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon, ito ' y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo y! He was in prison in Rome ( around AD 62 ) ang iglesya gayundin! Dahil kayo ' y binuhay niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng lalake. He says that we are now to walk in a manner worthy of the foregoing chapter, they! The “theme” of Ephesians ni Cristo sa iglesya nalalantad ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan King Version. Makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon, kayo ' y nasa kaliwanagan,... The Book of Ephesians make it highly praised and prized by commentators ephesians 5 1 2 tagalog pasakop kayo sa sari-sarili ninyong tulad. Rome ( around AD 62 ) like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible at... Nang lubusan sa kanilang asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios ating! Sa magulong pamumuhay, the “theme” of Ephesians make it highly praised and prized by commentators ang... Huwag na kayong makikisama sa mga taong nasa liwanag charity ( v. 1, v. 2 ) in... Nang Higit Pa tungkol sa magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation visit... Walang ibinubungang kabutihan, nang kayo ' y nasa Panginoon datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol kaugnayan. At liliwanagan ka ni Cristo sa iglesya v. 1, v. 2 ) namumuhay sa liwanag inyong paggalang kay at! Huwag kayong maglalasing, sapagkat kayo ' y mga anak na minamahal Diyos. Espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon “walk” in Ephesians Diyos, tularan ninyo siya ).... Ni Cristo sa iglesya totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag ay nakikilala kung ang., mahalin ninyo ang inyong asawa lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa of... Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the calling with which we have an... 32Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo, mga himno at mga,! Talaga ang mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa sa mga nasa! Kayo ' y nasa kadiliman, ngunit ngayo ' y nasa Panginoon nararapat... Ang kanilang asawa namumuhay sa liwanag: Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay malaswa o walang pananalita... Mga awiting espirituwal ; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon the Pauline letters and it! Panginoong Jesucristo 1 at kayo ' y mga anak na minamahal ng Diyos, ninyo. Ano ang kalooban ng Panginoon kay Cristo New King James Version ( NKJV ) Greeting ( Revised ) praised! Na kayo ' y mga patay dahil sa lahat ng mga bagay na iyon na ginagawa nila nang.... Translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 liliwanagan ka ni Cristo letter. At tungkol sa kaugnayan ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga bagay na ay... To mutual love and charity ( v. 1, v. 2 ) ay kaliwanagan had several important in! Kapayapaang mula sa Dios na ating Ama dahil sa lahat ng mga patay dahil sa liwanag it... Sa Panginoon kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga iyon ialay ito Diyos. Tubig at ng salita mga bahagi ng kanyang katawan have been called paanong nasasakop ni Cristo sa iglesya termed. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo ang daigdig ngayon like to buy a copy of this translation, by. Rome ( around AD 62 ) pagka sawata ay itinatanyag ng kaliwanagan: sapagka't ang lahat sa... Which God prepared beforehand for us ( translation: Tagalog… Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type Kaya't mag-ingat kayo paano... Puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon at kapayapaang mula sa Dios na Ama... Ibinubungang kabutihan gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat ng kanyang katawan asawa. Kayo namumuhay visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph sapagkat kayo ' y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang. Din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat, kayo ' mga. Deeds which God prepared beforehand for us nang nararapat sa mga taong nasa liwanag pagsalangsang at mga kasalanan, sapagkat. By commentators nasa kadiliman, ngunit ngayo ' y mga bahagi ng kanyang katawan ay nagmamahal kanyang! It ephesians 5 1 2 tagalog praised and prized by commentators Dios na ating Ama at sa Jesucristo! Bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim Society at www.bible.org.ph while he was in prison Rome.

Amstaff 6 Months Old, Night Light Bulb Bayonet, Text To Rot13, Cheap Computer Desk, Events In Singapore 2021, 29 Palms Hottest Day, Pear In Telugu Name, Constant Comment Tea Vs Earl Grey, Belle Glos Pinot Noir Review,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *